1585

Saluti da Scalea di Notte

Saluti da Scalea di Notte 14,7 cm x 10,2 cm

© Plurigraf, I-Narni / 183, Ediz. Matonti

Gleiches Aussehen / Same design:
1643: Saluti da Paestum di Notte (228, Ediz. Matonti)
1745: Saluti da Sapri di Notte (156, Ediz. Matonti)
1781: Saluti da Palinuro di Notte (201, Ediz. Matonti)

Ähnliches Aussehen/Similar design:
Siehe Übersicht "Mond & Sterne"/ see overview "Moon & Stars"